Elisabeth Bergstrand-Poulsen

 
 

Elisabeth Bergstrand-Poulsen Sällskapet

EBP-sällskapet har till syfte att hålla Elisabeth Bergstrand-Poulsens livsverk levande genom att uppmuntra studiet av hennes författarskap och konstnärskap och lyfta fram hennes idéer och tankar om ett innerligt liv, som styrs av hjärtat, ömhet, engagemang och fromhet.

Kärleken till hembygden var hennes främsta inspirationskälla, mottaglighet för enkelhetens skönhet och värde präglar hennes verk.

Vårdnad om naturen och ett liv i fred var henne angeläget liksom för många av hennes samtida  författarinnor.

EBP-sällskapet vill arbeta för att Elisabeth Bergstrand-Poulsens verk i text och bild ska finnas tillgängligt för allmänheten samt uppmuntra till läsning av hennes verk och diskussioner om de grundläggande idéerna genom produktion av och stöd till småskrifter, föreläsningar, radioprogram, filmer, utställningar osv. Föreningen vill också aktivt arbeta för att minnen från hennes liv bevaras och dokumenteras.


Styrelse:

Ordförande: Annika Hjalmarsson, annika.hjalmarsson44@gmail.com

Sylvia Edwinsson, sylvia@elley.se

Willi Lang, willi.lang@phaethon.se

Ingrid Öhrnberg, skanoerse@yahoo.com

Helena Thelin, helenathelin@hotmail.com

Johan Thelin, thelinjohan@hotmail.com

Adjungerat: Karin Bard, karin.bard@telia.com

Ständig hedersledamot: Melsene Laux, melsene.laux@gmail.com


Vi har redan 60 medlemmar och är med i DELS = De Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd


Verksamhetsberättelse EBP 2017Verksamhetsåret 2017 har handlat mycket om statyprojektet. Insamlingen av pengar har avslutats. Summan uppgick i juni till 212 865:-  då vi avslutade insamlingen.


Gipsmodellen är överförd till Jäderås Konstgjuteri Tingsryd. Bronsgjutare Cornelis van Dijk arbetar med bronsgjutningen, som skall vara klart till våren.

Invigningsdatum har diskuterats. Vi landade på "Långasjös Gångedag", som i år infaller 20 maj.

Placering av statyn har diskuterats i styrelsen. Styrelsen enades om att förorda placering vid vandrarhemmet. Denna placering har många praktiska fördelar. Önskemål har också framförts om placering i anslutning till sockenstugan eller kyrkan. Styrelsen har tagit detta i beaktande, men ändå landat i beslutet att tacksamt ta emot hembygdsföreningens erbjudande att montera statyn på deras mark.


EBP-sällskapet har under året deltagit i och anordnat ett flertal träffar. Man kan faktiskt räkna till 13 engagemang i olika sammanhang. Vårfesten med Stensö Vokalensemble samlade 60 personer i Långasjö. Willi Lang har hållit kontakten med Växjö, dels på bibliotekets samling om landsbygdsförfattare, dels genom att medverka på Harry Martinsson-sällskapets årsfest i Växjö.

Litterära Stigen invigdes i Långasjö 6 juni. På biblioteket i Emmaboda berättade Sylvia och Willi om sina respektive resor i Elisabeths fotspår, som de gjort tillsammans med Melsene. Detta i samband med presentation av Melsenes senaste bok: På hökens vingar söderut. Dessutom har två av Elisabeths gestalter turnerat lite i bygden, nämligen Littan-La och Johan Magnus från Skurebo. Annika har fixat och Sölve har hjälpt till.


Under verksamhetsåret har EBP försökt väcka intresse för grupper att besöka Långasjö. Erbjudande har utgått genom broschyrer, anslag, Träskoposten, Emmaboda Kommun, DELS-magasinet. I erbjudandet ingår: guidning i Sockenstugan och kyrkan, Litterär Stig, filmvisning Livets Väv och På hökens vingar. Fika kan ordnas. Flera grupper har gjort besök. Största gruppbesöket var föreningen Dryaden från Kalmar med 70 deltagare.


Donerade tavlor under verksamhetsåret: Såningskvällen Dodo Bergstrand, Äldre bondhustru Tomas Hedblom, Förfäder (lån) Stefan Nyström. Nya målningar dokumenteras i ordf.pärm samt förses med text på baksidan. Konstguiden uppdateras.


Annika HjalmarssonTill verksamhetsberättelsen 2017 från Melsene Laux i Danmark:


Året 2017 började lovande med möjligheten att få ett arrangemang under paraplyn ”København læser” i Messiaskirken i Charlottenlund, inte långt från ”Klostret”. Präst och kulturmedarbetare var mycket engagerade, men der kom bare en gäst. Förklaring? Massor av arrangemang på samme dag/tid. Dålig reklam. Dock spelade vi uppläsningen av ”Heltemod”  in och det ligger på Youtube.


Juni 2017: Stor presentation av Elisabeth som nordisk författare i Foreningen Nordens tidning ”Norden.Nu” i Danmark.

Under juli och augusti arbetade jag med att hitta ”skådespelare”, som skulle kunna läsa in texterna till filmerna på danska. Det visade sig att de fanns i närheten var jag bor. Vi hade flera möten och lyckades att spela in alla texter. Sen har Niels lagt dem in i filmerna.

September 2017: filmvisning, arrangemang av Foreningen Norden i Sonderborg. Jag visade de två filmer med danskt tal, och det visade sig att vara en stor hjälp till förståelse.

Oktober 2017: filmvisning for Konstförningen på ön Ærø.

November 2017: filmvisning på Sognegården i Holm

December 2017: Jag fick ett avtal om att skriva en ”retro – anmeldelse” (anmälan) för Elisabeths böcker.  ”Retro-anmeldelse” är en rubrik på den danska sidan ”Litteratursiden”, där nästan glömda, men läsvärda författar bliver presenterade. Också olika biblioteken använda den informationen.När jag tittar på min lista här så tycker jag att det ser ganska så lite ut. Men det är klart att varje arrangemang betyder en hel del ”research” och förberedande samtal. Det gäller för mig att finna de kanaler där jag bäst kan göra Elisabeths verk synlig. Och igen måste jag erkänna, att de olika nordiska landen är olika i deras kulturella struktur. Vad som funkar i Sverige, funkar kanske inte alls i Danmark. Till exempel står de litterära sällskapen sig ganska starka i Sverige, har ett aktivt samarbete. Så är det inte i Danmark. For det första har bara 3 kvinnliga författare deras eget sällskap, för det andra är de ”stora” författarnas sällskap antingen anslutet till ett universitet eller till deras författarhem/museum. Samarbete sinsemellan är av den grunden inte så viktigt. Det tar tid att förstå systemet. Men intresset och positiva reaktioner på varje arrangemang gör att jag än så länge tror det är meningsfullt att fortsätta

Min dröm är: att arrangera för danska deltagare en ”kulturresa” till Köpenhamn - Långasjö-Växjö ”På sporen av Axel och Elisabeth”.  Och att får en utställning av Elisabeths verk till ett dansk konstmuseum. Man får väl lov att drömma, eller hur?


Holm, 22. Januari 2018    Melsene Laux
Verksamhetsberättelsen sammanställd 2018-04-07......................................................................

Annika Hjalmarsson ordf

Verksamhetsberättelse EBP 2016Efter årsmötet 20 mars 2016, höll den nya styrelsen ett konstituerande möte, och fördelade posterna så, att Willi Lang blev sekreterare och Ingrid Öhrnberg kassör. Årsmötet hade redan utsett Annika Hjalmarsson till ordförande. Övriga ledamöter Sylvia Edwinsson, Helena Thelin och Johan Thelin. Ständig ledamot Melsene Laux och adjungerad Karin Bard.

För styrelsen var det en stor omställning att byta ordförande, eftersom Melsene innehaft den sysslan ända sedan sällskapet bildades. Styrelsen enades om att ta det lugnt, för att känna in hur arbetet skall bedrivas. Dock var vi beslutna, att genomföra traditionella aktiviteter som Litterära Stigen, bokförsäljning mm. När vi nu tittar i backspegeln, kan vi konstatera, att det trots allt hänt en hel del under verksamhetsåret. Här följer en redogörelse.


Nationaldagen 6 juni invigdes den Litterära Stigen. Planscherna längs stigen visade porträtt ur Elisabeths persongalleri med tillhörande textcitat ur Elisabeths böcker. Som en station på den 5-kamp som sockenrådet arrangerade, bidrog sällskapet med en frågeaktivitet: Vem är vem? med anknytning till bilderna längs Litterära Stigen. Dessutom erbjöds nya och gamla böcker vid ett bokbord. Frågetävlingen var populär, men efterfrågan på böcker var minst sagt skral.


Den 2 juli var sällskapet inbjudet att medverka vid Mobergsällskapets högtidsdag i Långasjö. Vi visade Litterära Stigen, Karin ordnade bokbord och Sylvia visade filmen Livets väv.


Den 27 oktober ansvarade vi för en s k Kulturkvart på Loket i Emmaboda. Willi och Annika presenterade Elisabeth och hennes novell "Den ko har ska ko mista". Intresset var stort och många var bekanta med Elisabeth och hennes livsverk.


Den 30 oktober firade vi Elisabethdag i Långasjö. Ulla Sköld Johnson tog initiativet till  en  "Temamässa" i kyrkan kl 10. Ulla vävde in Elisabeths texter och konstverk i gudstjänsten. Altartavlan fick stort utrymme och lyftes fram på ett särskilt sätt. I samband med gudstjänsten presenterades en gåva till Långasjö församling, en målning av Elisabeth kallad "Söndagsmorgon i kammaren". Tavlan är skänkt av Ragnhild Book, systerdotter till Elisabeths husfru och vän Adina från Långasjö. Efter gtj anordnade sällskapet samkväm i Bergstrandsalen med presentation av hjälpgumman Littan-La, som Elisabeth ville utnämna till Smålands skyddshelgon. Vi hade förlagt det traditionella födelsedagsfirandet (12 nov) till denna söndag, med förhoppningen att det skulle bereda flera deltagare tillfälle att närvara.


Den 19 nov förestod Willi och Karin ett bokbord på biblioteksmässan i Växjö.


Under hela året har samtal pågått om den tilltänkta statyn, föreställande Elisabeth och Gertrud. Niels har bearbetat förlagan och gjort den underbart vacker. Annika har gjort ett utskick till samtliga organisationer och föreningar i socknen och kommunen, som kan tänkas ha intresse av att monumentet blir verklighet. Fram till idag kan man konstatera att alla tillfrågade föreningar och instanser har ställt sig positiva till en staty över Elisabeth och Gertrud. Vi har tillskrivit Långasjö Sockens Hembygdsförening, Långasjö Sockenråd, Långasjö Sockens Naturvårdsförening (?) och Långasjö församling, Kulturutskottet i Emmaboda Kommun, Sparbanksstiftelsen i Långasjö, fam Bergstrand.  På kultursamordnare Görel Abramssons inrådan tillskrevs kommunstyrelsen, med vädjan om bidrag och VIPS hade vi löfte om 50 000:- Här passar det att sända en tacksamhetens tanke till två långasjömän (Bo och Bo) som talade sig varma för projektet. Långasjö Sockens sparbanksstiftelse har också fått ansökan om bidrag från oss. Stiftelsen är villiga sponsra, men ville ha mer exakta uppgifter. Det har de fått och de har nästa möte 23 mars.  Dodos familj i Köpenhamn lovar 5000:-. Fam Bergstrand i Sverige 12 000:-. Vi ser nu en möjlighet att förverkliga projektet.

Obs att hittills har inget styrelsebeslut fattats om inköp av förlagan eller gjutning av bronsstatyn.

Obs också att inga pengar hittills har betalats. Bidragen betalas endast ut "under förutsättning att projektet blir verklighet."

Ekonomisk kalkyl se bilaga.


Under året har också flera donationer erbjudits, både tavlor och böcker. Som nämnts skänktes "Söndagsmorgon i kammaren" till Långasjö Församling. Vidare har vi mottagit akvarellen "Kyrkvärden om söndagen" till sällskapet. Den är skänkt av Per Erik Eriksson, brorson till Adina från Långasjö (se ovan). Flera donatorer har erbjudit både målningar och böcker. Bollen är hos donatorerna.Visning av filmteamets filmer har legat lågt under året. Vi har nu infört en ny policy, så att alla i styrelsen har möjlighet att visa filmen, mot en viss avgift till filmteamet. En visning är bokad till den 6 april av Livets Väv på Café Stallet i Långasjö.Resan till Neapel! På eget initiativ och egen bekostnad har Melsene och Willi företagit en studieresa i Elisabeths fotspår till Neapel i september 2016. Detta kommer att resultera i boken: "På Hökens vingar söderut", vars tryckningen sällskapet beslutat ombesörja. Offert har begärts från Åkessons tryckeri. Boken beräknas vara klar till nationaldagen.Littan-La och Elisabeth fick utrymme i P1:s program Släktband den 5 december 2016. Elisabeth Rehnström var i Långasjö och rekognoserade den 6 september. "Littan-La" har dessutom besökt dagledigträffar i både Långasjö och Vissefjärda.


Broschyren Porträttgalleri trycktes upp i 100 ex lagom till årsmötet. Innehåll: text o bild från 2016 års litterära stig.


Vår hemsida uppdateras fortlöpande av vår webb master Niels Elley.


Vid förra årsmötet (2016) väcktes frågan om bårtäcke till Långasjö Kyrka. Styrelsen beslöt senare att helt hänskjuta frågan till församlingsrådet. Ulla Sköldh Jonsson har samtyckt till detta och har kontakt med Melsene i frågan.


Styrelsen har vid flera tillfällen tagit upp frågan om den s k bonaden, remsan som suttit uppe i Bergstrandsalen. Johan har lovat ombesörja eventuell kopiering, men avfotografering av bonaden har inte verkställts ännu. Ordf tar på sig skulden för detta.I Danmark har Melsene påbörjat arbetet att göra Elisabeth uppmärksammad:

Melsene berättar:

Efter ett år i Danmark vill jag berätta hur det gick med att introducera Elisabeth Bergstrand-Poulsen här. Jag bor i ”utkants Danmark”, långt från huvudstaden Köpenhamn, på ön Als` yttersta spets. Dock är det inte mera än tre kilometer till den närmaste bibliotek och 28 km till Sönderborg med huvudbibliotek, teater, biograf, konserthus, gymnasier och högskolor, inte att glömma en flygplats. Det er den del av Danmark som också har varit tysk under några perioder i historien.

Till min överraskning hittade jag i ett lokalt antikvariat Elisabeths mapp med barnporträtten och boken om Axel Poulsen. Det gav mig en förnimmelse för att hon var närvarande också här, att det finns spår. Men grundläggande vet man inte vem hon är.


Min första tanke var att jag skulle kunna visa filmen eller våra filmer, som vi hade textat med danske ord. Jag tog kontakt till biblioteken, Konstföreningen på ön Ærø och fram för allt de lokala avdelningarna av ”Foreningen Norden”.  Det visade sig att dem var nog intresserade – men av organisatoriska skäl kan det inte bli för ”nästa” säsong, och det betyder hösten 2017 och våren 2018. Jag skulle vilja säga att de första kontakterna är etablerade, nätverksarbetet påbörjat.

Jag håller också förbindelse med det litterära ”Karin Michaëlis selskab” och har också fått kontakt till ”Danskt-Svenskt Författarsällskap”, som är en möjlig samarbetspart. Jag saknar här i Danmark en tidning som ”Parnass”, som skulle kunna skapa kontakt de litterära sällskapen sinsemellan.


Lite längre har jag kommit med två skolprojekt. Redan i december 2016 kontaktade jag olika skolor. Det var ganska lätt att hitta lärare i en tysk och en dansk skola som hade en 5 klass och som kunde tänka sig att låta eleverna skriva historien om ”Lisa och ärterna”. De gick igång i det nya året 2017. Eleverna tyckte det var ett spännande tema och hade lust att skriva deras egen lösning på konflikten mellan fadern och dottern – som i det stora och hela liknar de idéer som eleverna i Vissefjärda hade. Efteråt hade vi en livlig diskussion och de var mycket nyfikna att höra mera om ”Lisa” och om författarinnan. Mitt besök i den tyska skolan fick sitt nedslag i den tyska tidningen ”Nordschleswiger” i en upplysande artikel. På det viset spridas informationen om Elisabeth. De danska eleverna hade förut läst texter av Selma Lagerlöf och förstod alltså förbindelsen mellan Selma och Elisabeth.


Redan under hösten 2016 hade jag kontaktat organisatörerna till det stora arrangemanget ”Köpenhamn läser” i februari - mars 2017 och anmält vårt intresse att vara med. Vi var välkomna, men skulle själv hitta lokaler där vi kunde hålla vårt arrangemang. Det lyckades för mig att etablera ett samarbete med den församling som Elisabeth och hennes familj (i sin tid) hörde till. ”Messiaskirken” ligger nära huset ”Klostret”. Det överordnade tema i år är ”Växt” – och då tyckte jag att ”Lill-Lins” utveckling i novellen ”Hjältemod” passar bra in som en ”växt-historia”. Den skall läsas högt (lite förkortat) – och till min överraskning erbjöd prästen och församlingsmedarbetare sig spontant att läsa texten! Jag ska inledningsvis berätta om bakgrunden och Elisabeths livshistoria och kommer också att visa några bilder. Min förhoppning är att arrangemanget i Köpenhamn ger oss respons och öppnar nya dörrar. En aktuell aspekt är visst att det är i år 100 år sedan att Elisabeth och Axel bosatte sig i Charlottenlund…


Två gånger har jag varit på besök hos Dodo och har också träffat hennes son Jan, som är en omtänksam ledsagare for sin mor som nu har passerat de 90. Sällskapet har i familjen Bergstrand-Poulsen viktiga och generösa stödjare.

För Elisabeth Bergstrand-Poulsensällskapet   Långasjö  20170319.........................................................................................


Annika Hjalmarsson ordfElisabeth Bergstrand-Poulsen sällskapet 20 mars 2016

Verksamhetsberättelse 2015


Kära vänner,

också året 2015 stod i gobelängens tecken. För att planera vår insats har vi haft styrelsemöten 6 gånger och mellan mötena har vi haft intensiva kontakter via mejl. Vi har ett gott och förtroendefullt samarbetsklimat, som jag gärna vill tacka för.

Niels Elley har fortsatt skött vår hemsida och vår nya kassör Ingrid Öhrnberg har tagit sig an vår räkenskap, Annika Hjalmarsson är en duktig sekreterare och författare av artiklar för Träskoposten, Sylvia Edwinsson var aktiv i filmteamet med sina kontakter med teatervärlden. Willi Lang är en ovärderlig kraft till ”fond-rising” och en skicklig förhandlare med institutioner. Och vi är tacksamma för att vi kunde lita på Karin Bards hjälp, när vi behövde henne.

Långasjö-skolbarnen utflykt till Smålands Museum: I uppföljning av (årets 2014) skolprojektet med Långasjös skolbarn, genomförde vi en utflykt med hela skolan till Smålands Museum. Barnen såg den nyligen upphängda gobelängen och olika föremål från tiden omkring 1850 med anknytning till kvinnornas liv. De fick också möjlighet att måla och gestalta efter inspiration av gamla bonader. 

Skrivtävling – Skolprojekt – Parnass artikel -  Barnens besök i Långasjö: Efter att vi hade haft Elisabeths konstnärliga verk i fokus under 2014, var det angeläget att nu fokusera på hennes litterära verk. Därför utlyste vi en skrivtävling ”Hur fortsätter det?” Vi delade ut inbjudan till att skriva fortsättningen till början av en av Elisabeths noveller på biblioteken och publicerade det också i Träskoposten. Reaktion var svag – men så visade det sig att klassen 6 från Vissefjärda skolan hade nappade på idén och att eleverna var ivrigt igång med att skriva. Priset för en lyckad text skulle bli publicering i en bok, som vi planerade att utge. Elevernas texter bjöd på spännande läsning och originella lösningar. Det var svårt att välja ut de bästa – men till sist hade vi samlat 7 olika berättelser till publicering i boken ”Historier om flickan och ärtorna”. På Nationaldagsfirandet i Långasjö presenterade vi boken med ett festligt arrangemang i sockenstugan, där 2 elever läste upp sina texter. Hela klassen fick som extra belöning en inbjudan till ett besök i Långasjö. Eleverna lärde känna Elisabeths verk och livshistoria och smakade på pannkakor i Café Stallet.

Vi var väldigt nöjda med samarbetet med läraren Ida Kallenberg och att vi kunde presentera Elisabeths verk för unga människor, vilket är vårt förnämaste syfte med sällskapet.

I novembernumret av tidskriften Parnass utkom berättelsen om detta projekt som en inspiration för andra och ett exempel för hur vi kan förmedla kulturkskatter till den nya generationen.

Filmteamets resa till Paris– filmarbete, inspelningar: Redan i mars var filmteamet på en kortare vistelse i Paris för att inspela på de ställen där Elisabeth har varit under sin vistelse 1913 och blev inspirerad till gobelängen. Filmprojektet gick ut på att berätta gobelängens 100-åriga historia, men också processen av ”återuppväckandet” med alla våra aktiviteter. Detta krävde en hel del olika inspelningar med många personer och teamet arbetade intensivt på filmen flera månader fram till premiären den 29 augusti.

Store Bogdag i Danmark – kontakt: I maj var sällskapet representerat i Danmark på Författarföreningens arrangemang ”Store Bogdag” på Jylland och kunde få kontakt med andra litterära sällskap i Danmark. Det är intressant för oss eftersom Elisabeth levde nästen 40 år i Danmark och somliga av hennes böcker är också översatta till danska. Det visade sig att det finns människor i Danmark som kommer ihåg henne och till och med har ”alla hennes böcker”. (Kontakten kommer att utvidgas i och med jag flyttar till Danmark.)

Nationaldagsfirandet;

Som redan sagts deltog vi på Nationaldagsfirandet med uppläsningsarrangemanget av vår nya publikation ”Historier om Flickan och Ärtorna”.

Litterär stig:

Den litterära stigen öppnades också på nationaldagen, 13 tavlor med korta texter av Gertrud Lilja och Elisabeth stod runt omkring sjöpromenaden och inbjöd till läsning och eftertanke. Detta är redan en del av Långasjös ”sommarprofil”.

Guidning: Under sommaren och hösten hade vi flera guidningar, man önskade att se på Elisabeths tavlor. Annika, Karin och Ulla Sköldh Jonsson guidade. Vi uppskattar mycket samarbetet med församlingen och den fria tillgången till sockenstugan.

Utställning Växjö: Redan vid slutet av 2014 hade vi fått ett avtal med Smålands Museum som gärna ville visa den stora utställningen ”Kvinnans årstider – ur ett annat perspektiv” under höstmånader 2015. Somliga konstnärer arbetade vidare på ämnet och därför tryckte vi en ny upplaga av katalogen med aktualiserade texter och bilder. Vernissagen var den 29 augusti och samtidigt var det premiär av filmen ”Livets Väv” på museet. Hela arrangemanget var en stor succé och väl besökt. Under utställningens lopp visades filmen i utställningslokalen. Museet arrangerade också en paneldiskussion med utgångspunkt i de tre kvinnorelaterade utställningarna: Gobelängen ”Kvinnans Årstider”, Samlingsutställning ”Kvinnans Årstider – ur ett annat perspektiv” och utställning med serieteckningarna av Liv Strömquist ”Bloody Mountain”. Diskussionen var livlig, och den visade bl a att Elisabeths gobeläng var det konstverk som fascinerade mest. 

Skördefest – filmvisning, 20  000 kronors gåva:

På skördefesten i Långasjö bidrog sällskapet med visningen av filmen ”Livets Väv”. Till vår överraskning och stora glädje fick sällskapet tilldelat 20.000 kronor från familjen Geijers Fond till fortsatt arbete med att synliggöra Elisabeth Bergstrand-Poulsens verk.

Tryck av redigerad upplaga Långasjösamlingen: Eftersom den första upplagan av katalogen om ”Långasjösamlingen” var utsåld och vi hade fått två nya verk till samlingen under året, tryckte vi upp en ny och redigerad upplaga av den. Också serien med Phaeton-bilder är nu med i katalogen.

Elisabeths namnsdag: i stället för att fira Elisabeths födelsedag den 12 november firade vi 2015 hennes namnsdag den 18 november med ett väldigt spännande föredragsarrangemang: Sören Björklund från Öland, författare av boken om konstnären Ivan Lönnberg, berättade om de unga svenska konstnärerna i Paris omkring 1900. Ivan var en nära vän till Elisabeth och vi fick en hel del nya aspekter på bilden av vår konstnärinna.

Kronobergs Bokmässa: Som i de gångna åren var sällskapet också 2015 på Kronobergs Bokmässa i Växjö. Willi Lang och Sylvia Edwinsson hade ett informationsbord på Huvudbiblioteket.

Utställning i Emmaboda: På kultursamordnare Görel Abramssons initiativ anordnades en EBP-utställning på Kommunbiblioteket Emmaboda. Detta som en följd av att Melsene Laux, 2015, tilldelats kommunens kulturpris för sin stora gärning att föra Elisabeths verk in i samtiden. Vi valde att kalla utställning "Kvinnokraft" och vinnlade oss om att ge exempel på just detta. Willi Lang höll ett anförande med utgångspunkt från Elisabeths novell : "Den ko har, ska ko mista", Sylvia Edwinsson presenterade och visade filmen "Livets väv", utställningslokalen förgylldes av Elisabeths målningar med förklarande texter. Vernissagen var välbesökt.

Skulptur för Långasjö: Det har utvecklat sig så, att Elisabeths gestaltning av de två unga kvinnorna nästan är blivit en ”ikon”, en symbol för ”en socken – två författarinnor” – och det gjorde att skulptören Niels Elley förslog en minnesskulptur med ”de två väninnorna”. Han gjorde en modell – och idén publicerades i Träskoposten. Vi från sällskapet tycker det vore fantastiskt att sätta upp skulpturen som kännetecken/synliggörelse av Långasjös ”kulturskatt”.
Framtiden:

Förändringens tid

Året 2016 betyder förändringar i sällskapets styrelse. Jag (som ordförande) har flyttat till Danmark och kan inte ställa upp som ordförande igen. Likaså lämnar Niels Elley av hälsoskäl sin plats i styrelsen. Vi vill gärna tacka honom för hans viktiga arbete för sällskapet, särskilt hans insats som filmskapare – och hoppas att han fortsatt är med oss med idéer, förslag och uppmuntran från ”sidan”.

Nya personer i styrelsen betyder nya idéer och fokuseringar. Men jag tror att Elisabeths verk är så rikt och mångsidigt att ni också framöver kommer att utveckla projekt och förmedlingsidéer.

Skulle det lyckas att få gobelängen till Kalmar under en period? Kan Kalmar vara intresserat av en utställning med Elisabeths tavlor och verk, av nutidens konstnärer som inspirerades av Elisabeth? Kan sällskapet etablera samarbete med skolor på högstadiet omkring hennes texter?

Sällskapet har ett rikt material av broschyr, textinspelning och filmer som vi kan använda till arrangemang i syftet att sprida kunskapen om denna konstnärs verk och tankar.

Jag ämnar göra mitt i Danmark för att göra Elisabeth synlig igen, vi ska arbeta på att lägga in danska texter i filmerna, så jag kan visa dem för litteraturintresserade människor i mitt nya land – och kanske uppstår lusten hos dem att besöka Långasjö?

Vad vi än gör så tror jag det viktigast är att ”levandegöra” en passionerad människas verk.

För min del så planerar jag i år en resa till Neapel i Elisabeths fotspår. Hittar jag några ”spår” efter henne så kommer jag gärna att berätta om det i bild och text.

Jag tackar alla som har varit med om att bära och driva vårt sällskap fram till det kulturella initiativet den idag är. Resan går vidare – och vi bestämmer alla tillsammans vart vi kan komma.

Åren med och för sällskapet har varit en berikande och härligt spännande period i mitt liv! Tack ska ni alla ha!!!

.

Elisabeth Bergstrand-Poulsen sällskapets

Verksamhetsberättelse 2014


Kära vänner,

året 2014 gick i gobelängens tecken. För att planera vår insats har vi haft styrelsemöten 6 gånger och mellan mötena har vi haft intensiva kontakter via mejl. Vi har ett gott och förtroendefullt samarbetsklimat, som jag gärna vill tacka för.

Niels Elley sköter fortsatt vår hemsida.

Vi har skickat ut flera medlemsbrev för att hålla kontakten till alla medlemmarna, också dem som inga mejladresser har.

Redan i april 2014 kunde vi genomföra ”en dag med Elisabeth” för skolbarnen i Långasjö. Med boken ”Lilla Lisa och den stora tavlan” som utgångspunkt samlades alla elever från klasserna F-6 i åldersblandade grupper och fick ta del av bilder och texter av Elisabeth Bergstrand-Poulsen. Hela förmiddagen samlade de på intryck. Eftermiddagen ägnades åt skapande verksamhet. Med pensel och färger gestaltade eleverna sina inre bilder. Det blev en skön blandning av naturbilder, porträtt, händelser, figurer, miljöer. Vid återinvigningen av den stora gobelängen delade vi ut ett gåvokort till skolbarnen att åka till Smålands Museum under våren 2015 och titta på den äkta vävnaden. Den 4 juni åker hela skolen till Växjö.

Traditionen trogna hade vi ett arrangemang i juni på nationaldagen, som markeras i Långasjö med olika aktiviteter. Vi hade tryckt upp fyra motiv av Elisabeths målningar som vykort och sålde dem vid vårt informationsbord, vi hade en liten tipsrunda med frågor till Elisabeths verk och vi öppnade den ”litterära stigen” med nya texter, denna gång också från Gertrud Lilja. Stigen förde runt sjön och inbjöd på en liten paus och reflexion på 10 olika ställen. Den stängdes i oktober och kommer att öppnas igen den 6 juni i år.

Vi hade åter stor hjälp av Dan Bard med att sätta upp texttavlorna och vi tackar mycket för det! På grund av andra aktiviteter hade vi inga guidningar, men en tydlig affisch och en brevlåda med informationsbroschyr markerade början av stigen och vi har fått intryck av att folk tyckte om arrangemanget och har använt det.

Vi hade två guidningar genom Långasjösamlingen, det var bl a Högsby konstförening som ville titta på Elisabeths konst. Och efter renoveringen av sockenstugan i somras och ny upphängningen av tavlorna är det ännu mera givande att visa hennes målningar. Det finns nu så många verk att vi inte har plats till dem alla i sockenstugan, vi har valt att hänga ”generöst” och planerar att byta ut efter en tid. Vi tackar också för ett fint porträtt som vi fick donerat av släktingar till prästen Elgquist. Bilden visar hans dotter.

I somras genomfördes också en dansworkshop med temat ”Kvinnans årstider” i Bergstrandsalen. 13 kvinnor deltog och utforskade i rörelser och dans de olika åldrar och diskuterade Elisabeths uppfattning.

Redan i början av året hade vi skickat ut inbjudan till konstnärer från regionen att delta i ett konstprojekt där man skulle låta sig inspireras av gobelängen till ett eget verk. Mer än 20 konstnärer anmälde sig, från Malmö till Öland – och vi såg fram emot en spännande utställning på Galleri Garvaregården som vi hade glädjen att kunna samarbeta med. Under sommaren besökte filmteamet (som också har gjort filmen ”På hökens vingar”) konstnärerna och intervjuade dem. Detta blev till en intressant film som visades på utställningen i september.

Utställningen ”Kvinnans Årstider – ur ett annat perspektiv” öppnades den 6 september och många besökande kom till vernissagen och dagarna därefter. Konstverken spände vitt, från målningar till textilkonst och skulptur. En katalog berättar om hela projektet och dokumenterar alla deltagande konstnärers verk. Vill man se utställningen igen så är det möjligt mellan den 29/8-15/11 2015 på Smålands Museum i Växjö.

Då utställningen på galleriet var slut, visade det sig att sällskapet hade lyckats med att samla in pengarna till restaureringen av den stora gobelängen. Och vi kunde konstatera att vår insats bar frukt!

Vi fick stöd och bidrag av Sparbanksstiftelsen i Långasjö, av Regionförbundet, Riksbankens jubileumsfond, Kungliga Patriotiska Sällskapet och Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur. I oktober satte textilkonservatorn Kerstin Petersson igång med arbetet. Och redan den 15 november, tre dagar efter Elisabeths födelsedag, kunde vi fira återinvigningen av gobelängen på Smålands Museum! Hörsalen var full av intresserade och många tillkännagav att de var nöjda med att gobelängen kan ses igen.

Också dessa aktiviteter dokumenterades i film och ni har redan haft glädjen att se den idag.

I oktober deltog vi på Emmabodas Kulturvecka, Karin Bard och Willi Lang presenterade sällskapets arbete, bl a boken ”Lilla Lisa” och ”Phaeton - Solgudens son”.

Sist i november deltog vi i Kronobergs bokmässa på biblioteket i Växjö.


Framtidsplaner för 2015:

Det känns bra att vi har satt processer i gång som utvecklar deras egen dynamik: den litterära stigen kommer att fortsätta med nya texter, skolprojektet utvidgas med utflykten till Smålands Museum, utställningen ”Kvinnans årstider – ett annat perspektiv” kommer att visas på Smålands Museum hösten 2015.

I år vill vi fokusera på Elisabeths litterära verk och inbjuda till en skrivtävling ”Hur fortsätter det?” i april och sen utge en samling av de bästa inkomna texterna och släppa boken i samband med ett uppläsningsarrangemang i juni.

Gobelänghistorien kan vi dock inte släppa än, filmteamet arbetar på en ny film som handlar om hela gobelängens historia från inspirationen i Paris till återinvigningen i 2014. Filmen skall ha premiär under utställningen i Växjö i september och är tänkt som en avrundning av gobelängprojektet.

Sen arbetar vi på att hitta andra utställningsställen för gobelängen, vi står i kontakt med Slottet i Kalmar.

Också kontakten till danske litterära sällskapen har satts i gång. Vi blir inbjudna till den Store Bogdag på Haldi 2015 på Jylland den 30 maj. Eftersom Elisabeth har bott under hela sitt verksamma liv i Danmark är det bara naturligt att vi utvidga perspektivet till mera ”nordiskt samarbete”.

Vi kommer att visa filmen ”På hökens vingar” på olika ställen

Och så klart firar vi Elisabeths födelsedag den 12 november. Ni kan redan nu sätta ett kryss i kalendern.

Önskningar och förslag tar vi gärna emot! Vi guider gärna genom Långasjö samlingen eller på den litterära stigen. Vi kommer gärna till litterärt intresserade grupper, biblioteken, församlingar, konstföreningar och berättar om Elisabeths liv och verk som kan inspirera oss idag.

Elisabeth Bergstrand-Poulsen sällskapet är en ytterst levande och aktiv förening och vi är tacksamma för ert intresse, kritik och olika bidrag.Långasjö,  Melsene Laux                                               Sällskapet presenterades i DELS tidning ”Parnass” nr 2 2012:Elisabeth Bergstrand-Poulsen har fått sitt eget sällskap:

”Elisabeth skulle ha tyckt om ert engagemang”, sade Dodo Bergstrand-Poulsen, svärdotter till Elisabeth Bergstrand-Poulsen, med ett stort leende till mig, då jag berättade för henne att vi den 28 februari 2011 hade bildat ett Elisabeth Bergstrand-Poulsen sällskap. Elisabeth (1887 – 1955) ville komma i kontakt med läsare och bildbetraktare, hon var angelägen att sprida sina tankar och förmaningar, sin syn på liv och död, våld och fred, det lantliga samhället och den stora världen, natur och kultur, gott och ont.

Och hon såg det värdefulla utvecklat som bäst i sin hemsockens och barndomens människors rika liv. Berättelserna hon hade lyssnat till som barn var det material utifrån vilket hon kunde forma sina gestalter, väva sina livsvävar, färgrika, melodramatiska, med humor och också ibland med ett allvarligt lyft pekfinger.

Måleriet upptog en stor del av hennes uttryckslängtan, men skrivandet (20 böcker) kan väl betraktas som ett mångfasetterat samtal med å den ena sidan gestalterna från det förflutna och å den andra sidan människorna från samtiden. Hennes böcker igångsätter möten mellan hennes hembygds människor från en förgången tid och läsare under mellan- och efterkrigstiderna, som liksom Elisabeth själv brottades med den moderna tidens omvälvningar.

Elisabeth drog ut i världen, lämnade barndomshemmet i Långasjö bakom sig och bosatte sig efter studieresor i Sydeuropa i Charlottenlund, norr om Köpenhamn. I skrivandet och måleriet tog hon fram sin barndoms skatter upp och delade ut dem till en stor internationell läsekrets. Nu, mera än 50 år efter hennes död kommer vi (som tog initiativ till bildandet av sällskapet, födda i Tyskland, Danmark, Sverige) till hennes hembygd och tillsammans med Långasjöbor städer vi dammet från hennes texter, som tycks oss levande, också i sina svagheter, rika och knappast uttömda.

Elisabeth Bergstrand-Pouslen sällskapet vill bidra till att vi som läsare kan upptäcka gåvorna som hennes böcker gömmer, så länge vi bara läser dem som hembygdsskildringar. Vi tror att texterna berättar mera än så! Intryck från möten med Grekland, Italien, Frankrike, konst och kultur, från diskussioner med dåtidens vetenskapsmän och konstnärer har hon blandat med en levande gammal berättartradition. Verkningar som tidens impulser har haft på ett så känslosamt ”instrument”, som författarinnan utan tvekan var, kan spåras och ge oss nya aspekter inte minst av bilden av en kvinnlig konstnärs agerande i en brytningstid, i förskingringen, i ett främmande land, i ett lyckat konstnärsäktenskap.

Elisabeth Bergstrand-Poulsen sällskapet vill uppmuntra till att läsa hennes texter med friska sinnen. Vi kommer att arrangera förläsningar och seminarier, som ska belysea olika aspekter och frågeställningar: t.ex. det filmiska i EBPs berättande, ”fromhetens och trons bild” i EBP´s texter, ”kropp – och kroppslighet”, ”tankar om hållbarhet”, och mycket annat, som dyker upp under arbete med texterna. Vi är också intresserade av information om Elisabeths kontakt med andra konstnärer och skulle tacksamt ta emot inspiration och hänvisningar.

Vi har bara börjat – och riktningen för denna forskningsresa är vi alla med om att bestämma.Elisabeth Bergstrand-Poulsen sällskapets

Verksamhetsberättelse 2013


Kära vänner,

det är för tredje gången att jag läser styrelsens verksamhetsberättelse och jag kan säga, aktivitetsnivån har inte blivit lägre.

Styrelsen har haft möten 6 gånger till planering av aktiviteter och mellan möten har vi haft intensiva kontakter via mejl. Vi har ett gott och förtroendefullt samarbetsklimat, som jag gärna vill tacka för.

Niels Elley sköter fortsatt vår hemsida, som vi ofta får beröm för. En sammanfattning på engelska, som jag nämnde på förra årsmötet, har vi inte gjort än. Men däremot har vi i början av detta år bytt ”Web-Hotel” och är nu under ”Långasjötaket”. Flytten krävde en hel del arbete vid dator, som vi tackar Niels och också Jan-Erik Fransson för

Vi skickade igen ut flera medlemsbrev för att hålla kontakten till alla medlemmarna, också dem som inga mejladresser har. Det är Annika som skriver de mycket uppskattade och personliga breven. 

Traditionen trogna började vi med årets arrangemang i juni på nationaldagen, som markeras i Långasjö med olika aktiviteter. Vi öppnade då en ”litterär stig”, inspirerad av liknande stigar som Margit Friberg och Anna Rydstedt sällskapen på Öland har inrättat. Vi hittade en hel del texter från Elisabeth som har anknytning till olika platser i samhället, vi placerade texttavlor på dessa ställen och delade ut en broschyr med en karta över stigen. Gärna skulle vi också vilja inkludera Gertrud Liljas texter – men det blir en utmaning till stigen i år.

Vi hade tur att i samarbete med Naturvårdsföreningens Dan Bard få all hjälp vi behövde till att fixa tavlorna och sätta upp dem. Det var ovärderligt och så rätt i ”Långasjö andan”! Annars skulle det ha kostat oss flera tusen kronor, som vi fick i föreningsbidrag, men kunde nu använda till annat. Framför allt till tryck av sommarens publikation: Annika Hjalmarssons barnbok ”Lilla Lisa och den stora tavlan”.

I samband med den litterära stigen anordnade vi olika guidningar, som blev väl mottagna och besökta. Vi hade 5 guidningar, därav två med grupper som anmälde sig. Den litterära stigen blev också uppmärksammad av Barometerns kulturjournalist Birgitta Hultén, som skrev en stor artikel om sällskapet och stigen i en artikelserie om de litterära sällskapen i Kalmar Län.

I augusti arrangerade vi en litteraturkväll ner vid sjön tillsammans med sockenrådet, Sigrid Fredriksson från Öland, ordförande för Margit Friberg sällskapet, kom och berättade om olika landsbygdsförfattare.

Efter utgivningen av barnboken tog vi kontakt till skolan i Långasjö, föräldrastyrelsen köpte in böcker till barnen – och vi ser nu fram till att genomföra en ”dag med Elisabeth” för skolbarnen i februari. Barnboken visade sig vara ganska populär, vi tryckte ytterligare 30 ex innan jul.

Till Skördefesten i Långasjö, då vi hade ett informationsbord, kunde vi äntligen sätta upp en mässingsskylt på den nymålade sockenstugan. Skylten pekar på att sockenstuga är Elisabeths barndomshem och att ett Liljarum finns i huset. Detta skedde i samförstånd med hembygdsföreningen och församlingen.

Årets mest krävande projekt var resan till Charlottenlund – vilken vi äntligen lyckades genomföra. Tiden var mogen. Jag skulle gärna vilja tacka framför allt Annika Hjalmarsson för det stora arbete hon har lagt i det, hon stod för det organisatoriska och allt med pengar och bussällskap och så vidare. Och hon var en underbar guide på den stormiga resan vi upplevde den 28 oktober. Vi hade tur att Henning Hagerup, som äger huset, var så glad och engagerad och ville gärna visa oss hela huset. Alla som var med på resan fick verkligen ett intryck av Elisabeths och Axels hem och en glimt av deras liv i Köpenhamn.

Två veckor senare träffades vi igen till födelsedagsfirandet i sockenstugan den 12 november. Med festlig byffé, fin musik och ett spännande föredrag om ”Den kvinnliga diskussionsklubben i Göteborg” fick vi en inspirerande kväll med nya upplysningar om Elisabeths samhälleliga engagemang.

Sist i november deltog vi i Kronobergs bokmässa på biblioteket i Växjö – och då fick vi till och med två presenter: för det första ett foto som visar att det nu befinner sig verkligen ett citat av Elisabeth på gågatan i Växjö. Och sen en stor pappfigur i naturlig storlek av Elisabeth, som jämställer henne med de tre andra Kronobergsförfattare Moberg, Wägner och Lagerkvist som sedan länge finns som ”pappfigurer”, vilka gör dem synliga och på något sätt närvarande på större arrangemang. Biblioteket hade bekostat produktionen av figuren med flera tusen kronor. Och vilken överraskning att bibliotekets representant Ella Styf, som besökte oss på styrelsemötet i december hade en kopia av figuren med till oss här: något vi kan använda på våra arrangemang.

För tredje gången utgav vi en bildkalender med Elisabeths illustrationer, som är slutsåld på nära 4 ex.

Det sista som skedde under året 2013 var ett möte som Willi Lang och jag hade på kulturarvsarkivet i Växjö med museirepresentanter och kulturpolitiker från Kommunen och Regionförbundet. Vi skulle tillsammans titta på den stora gobelängen ”Kvinnans årstider” och diskutera om den skulle restaureras och hängas upp igen. Det visade sig bli ett mycket positivt samtal, vi presenterade sällskapets arbete och syfte och alla var intresserade och eniga att gobelängen borde visas för offentligheten igen. Dock skulle sällskapet söka pengar till projektet hos Kommunen, Regionförbundet och Riksantikvarieämbete.

Framtidsplaner för 2014:

Detta har vi gjort nu – och jag kan säga att en del saker som vi började i 2013 växer vidare in i det nya året: stigen kommer att fortsätta, kanske med lite andra texter, skolprojektet genomföras, och huvudsakligen kommer vi fokuserar på gobelängen under årets gång.

Vi har inbjudit konstnärer från Södra Småland att arbeta med gobelängen som inspiration och utgångspunkt och vi hoppas att få en inspirerande och kanske kontroversiell utställning under hösten i Galleri Garvaregården, som är med på idén. Det skulle kunna bli ett sätt att dra Elisabeths skapande in i en aktuell konstnärlig dialog.

Vi kommer också delta i ”Emmaboda Litterär” som Kommunen inbjuder till i oktober 2014

Vi kommer att visa filmen på olika ställen

Vi planerar ett ”litterärt samtal i sommarkvällen”

Och vi kommer att trycka upp vykort med Elisabeths populäraste tavlor.

Och så klart firar vi Elisabeths födelsedag den 12 november. Ni kan redan nu sätta ett kryss i kalendern.

Önskningar och förslag tar vi gärna emot! Vi kommer gärna till litterärt intresserade grupper, biblioteken, församlingar, konstföreningar och berättar om Elisabeths liv och verk som kan inspirera oss idag.

Elisabeth Bergstrand-Poulsen sällskapet är en ytterst levande och aktiv förening och vi är tacksamma för ert intresse, kritik och olika bidrag.


Långasjö                          ________________________________________

styrelsens ordförande